2014 Sermon Recordings

2014 Sermons 

Date
日期
Taiwanese 
台語講道
 English 
英語講道
 Mandarin
華語講道
 12/28

 http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 陳鋕清牧師: 司提反:普世福音的揭竿者 Pastor Chris Liu: Sons and Daughtershttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 同工與分工
 12/21

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 陳鋕清牧師: 初代教會生活的模範 Pastor Tim Tseng :The Christmas Carolhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 好消息
 12/14

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 基督教會的誕生English Welcome Receptionhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 幸福的僕人
 12/07

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 靈命成長 團隊服事 Pastor Tim Tseng: Comfort Me http://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 神.神的僕人
 11/30

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 陳鋕清牧師: 珍惜在基督裡的啟示 Pastor Tim Tseng: Mold Mehttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 短暫和永恆
 11/23

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 上帝的呼召揀選  Thanksgiving Worship  http://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 恩典滿滿,然後呢?
 11/16

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 智慧的服事行動 Pastor Chris Liu: See. Hear. Believehttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 陳鋕清牧師: 僕人的眼睛
 11/09

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 信靠與順服耶穌 Pastor Tim Tseng: The Perfect Stormhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 全家一起來
 11/02

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 陳鋕清牧師: 成為承受上帝產業的人 Pastor Tim Tseng: Vision from Heavenhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 蘇惠智牧師: 合神心意的領袖
 10/26

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 喜樂地儆醒等候 Pastor Chris Liu: A Unique Witnesshttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-10-26-2014/45269584_v4cDj4#!i=3645820189&k=58H4Dcw http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/141026_000.mp3 張牧師: 軍令如山
 10/19

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 張牧師: 大家一起來 Pastor Tim Tseng: My Only Aimip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 薛尹旻長老: 內外一致
 10/12

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 陳鋕清牧師: 享受在團契中的喜樂 Pastor Chris Liu: Do Not Silent ip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 不一樣的軍人
 10/05

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 讓我們一起同工 Pastor Tim Tseng: Trouble makersip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 獨一的
 09/28

 http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 林慶台牧師: 改變族人的生活 Pastor Tim Tseng: Disturbingly Good Newsip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 最高指揮官
 09/21

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 陳鋕清牧師: 保守在聖靈裡的自由 Pastor Tim Tseng: Conquering Busyip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 蘇惠智牧師: 軍隊的紀律
 09/14

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3  惠智牧師: 和好的祝福大使 Pastor Tim Tseng: U--Rip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 陳鋕清牧師: 蒙福的軍隊
 09/07

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 惠智牧師: 上帝正在做什麼? Pastor Chris Liu: The Next Generationip-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 求
 08/31

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140831_Pastor%20Tai.mp3 戴珣珣牧師: 奉差去祝福(5) 豐盛的生命 Dr. Scott Murray: Go Do it! To the least!http://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 蘇惠智牧師: 等候 
 08/24

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 陳鋕清牧師: 奉差去祝福(4) 從蒙召到祝福 Pastor Chris Liu: No Distinctionhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8  張牧師: 敬拜
 08/17

 http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/Retreat2014/%E7%AC%AC%E4%BA%94%E8%AC%9B_20140817.mp3 胡忠倫師: 奉差去祝福(3) - 你餵養我的羊 Retreathttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 林國亮牧師: 化解衝突
 08/10

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 陳鋕清牧師: 奉差去祝福(2) 一生中最大的祝福  STM sharinghttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 日光之上和日光之下
 08/03 

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 奉差去祝福(1) 上帝的差遣 Pastor Tim Tseng: Game Changerhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 陳鋕清牧師: 神的主權
 07/29

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 受召做門徒(9) 在小事上忠心 Pastor Tim Tseng: Explain It To Mehttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 神與我
 07/20

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 陳鋕清牧師: 受召做門徒(8) 蒙福的眼睛 Pastor Chris Liu: We have Seen and Heardhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 還有什麼比這更好
 07/13

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 受召做門徒(7) 來跟從耶穌 Pastor Tim Tseng: Evangelism The Fourth Mark of The Churchhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 陳鋕清牧師: 合神心意的教會 
 07/06

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 受召做門徒(6) 我們害怕什麼? Pastor Tim TsengWorship The Third Mark Of The Churchhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 信仰的實踐
 06/29

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 張牧師: 受召做門徒(5) 小孩.像小的大人 Pastor Tim Tseng: Fellowship-Second Mark of the Churchhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 蘇惠智牧師: 有愛的生命 
 06/22

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 受召做門徒(4) 學習基督的信徒 Pastor Crhis Liu: The Apostle's Teachinghttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 放下和仰望
 06/15

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 陳鋕清牧師: 受召做門徒(3) 必修的功課:饒恕 Pastor Steve Hong : Reaching The Nations In Your Own Backyardhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 蔡詩科長老: 認識基督
 06/08

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 受召做門徒(2) 白白地得白白地給 Pastor Tim Tseng: God's Promisehttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 屬神的人:知足和追求
 06/01

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140601.mp3 惠智牧師: 受召做門徒(1) 聽見又實踐 Pastor Crhis Liu: Ask Seek Knockhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 喜樂 神的旨意
 05/25

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  惠智牧師: 瑪拉基:危機就是轉機 Pastor Tim Tseng: Eyes Of The Hearthttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140525_000.mp3 張牧師: 穿戴整去打仗
 05/18

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  陳鋕清牧師: 奇妙的愛 Pastor Chris Liu: Praying And Fastinghttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8  蘇惠智牧師: 賜與恩典
 05/11

https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3 惠智牧師: 哈該:平凡中的不平凡  Pastor Tim Tseng: Forgiveness Of Sinshttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3 張牧師: 異與同
 05/04https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  陳鋕清牧師: 西番亞:當歌頌那日那時的主

  Pastor Tim Tseng: On Earth As It Is In Heavenhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3 張牧師: 元帥.我們.世界 
 04/27https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  蘇惠智牧師: 哈巴谷:當事與願違的時

  My Storieshttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3 陳鋕清牧師: 真.假.內.外
 04/20https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  陳鋕清牧師: 那鴻:當忌邪忿怒的上帝施報時

  Testimonieshttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3 張牧師: 新造的人
 04/13https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  蘇惠智牧師: 彌迦: 真實無偽的敬虔

  Pastor Tim Tseng: The Prophet From Nazarethhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3 張牧師: 著急與行動
 04/06https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  蘇惠智牧師:阿摩司:替受壓者申冤

  Pastor Chris Liu: For The Glory of Godhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3 薛尹旻長老: Gospel Sunday
 03/30https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  陳鋕清牧師:約珥:讚美主名永不羞愧

  Pastor Tim Tseng: Was Blind But Now I Seehttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8 http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3  張牧師: 生命的糧
03/23
https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140323.mp3  蘇惠智牧師:何西阿: 活出愛的先知

  Pastor Tim Tseng: Everything I Ever Didhttp://ecanaan.smugmug.com/Canaan2014/Mandarin-messageworship-2014/Sunday-03-23-2014/38009205_B2Hqmw#!i=3140041800&k=xthvKt8  http://sermons.ecanaan.org/Mandarin/2014_mp3/140323_000.mp3  張牧師:神的國
03/16https://www.youtube.com/watch?v=HxBtoOY7gMA  http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140316.mp3  陳鋕清牧師:但以理:末日等候的智慧

  Pastor Chris Liu: Born Again    蘇惠智牧師:撒種.發芽.長大
03/09    蘇惠智牧師:以西結:生命的守望者

  Pastor Tim Tseng: Let's Recap
    張牧師:儆醒.禱告
03/02
    蘇惠智牧師:耶利米: 困苦人的祝福


Pastor Tim Tseng: God Sightings
    張牧師:僕人.軍人
02/23   http://sermons.ecanaan.org/Taiwanese/2014_mp3/20140223.mp3 蘇惠智牧師:上帝的聖殿

Pastor Chris Liu: Be Perfect
 張牧師:有愛的軍隊
02/16
 陳鋕清牧師:做個上帝聰明的同工

Pastor Tim Tseng: Radical Discipleship
 蘇惠智牧師:紀律和操練
02/09
 蘇惠智牧師:有基督的心

Pastor Tim Tseng: Salt and Light
 張牧師:認知.經歷.傳講  
02/02
 蘇惠智牧師:上帝的道路

Pastor Chris Liu: The Beatitudes
 
    張牧師:軍人的品格  
01/26
 陳鋕清牧師:跟隨主真光
Pastor Tim Tseng: Why Follow Jesus?
 張牧師:傭兵?游擊隊?正規軍?  

01/19
   蘇惠智牧師:受召去祝福




Pastor Tim Tseng: Lamb of God
 陳鋕清牧師:軍備充足 
01/12
 蘇惠智牧師:受揀的僕人

Pastor Chris Liu: Servants of the Lord
   張牧師:元帥 
01/05
 蘇惠智牧師:獻禮物給王

Pastor Tim Tseng: Confluence
 張牧師:大家一起來 
    

歷年講道 mp3:
2013, 2012, 2011, 2010, 2009